PROBLEMATYKA NAUKOWO-BADAWCZA

 

-   inżynieria efektywności energetycznej; badanie i rozwój cyklu życia, jakości produktu oraz nieszkodliwości produktu i procesu,

-   metodyka badań quasi-ścinania I rozdrabniania materiałów,

-   badania maszyn przemysłu spożywczego i ochrony środowiska,

-   podwyższanie funkcjonalności i skuteczności maszyn,

-   inżynieria rozdrabniania i konstrukcji rozdrabniaczy,

-   podwyższanie efektywności w przemyśle i ochronie środowiska,

-   rozdrabnianie materiałów, tworzyw oraz surowców o zmiennych właściwościach,

-   recyrkulacja i recykling w budowie maszyn,

-   energochłonność maszyn do przetwórstwa surowców wtórnych,

-   maszyny i urządzenia energetyki rozproszonej.

 

LABORATORIA

 

Laboratorium Badań Rozdrabniania  -  www.rozdrabnianie.utp.edu.pl

Oferta dla przemysłu:

-   badanie, projektowanie, innowacje, modernizacja i optymalizacja maszyn przetwórczych, rozdrabniaczy do materiałów ziarnistych,

-   badania wydajności, jednostkowego zużycia energii i jakości produktów, wdrożenia, ekspertyzy, studia,

-   badania specjalnych systemów do rozdrabniania i granulacji: surowców, tworzyw konstrukcyjnych, materiałów i elementów pokonstrukcyjnych.

-   modelowanie systemów precyzyjnego rozdrabniania dowolnego materiału,

-   mikro- i nano-rozdrabnianie na cele: lecznicze, żywieniowe, energetyczne, chemiczne,

-   badania i monitorowanie procesów w recyklingu: biologicznym, surowcowym, chemicznym i energetycznym.

-   badania podatności różnych materiałów na różne techniki mielenia,

-   badania klasyfikacji ziarnowej, uziarnienia i powierzchni właściwej proszków metodami: dyfraktometryczną oraz przesiewania,

-   opracowanie nowych energooszczędnych technologii rozdrabniania: kruszenia, mielenia i klasyfikacji ziarnowej materiałów kruchych, plastycznych, odpadów przemysłowych i komunalnych, biomateriałów i biomasy roślinnej,

-   opracowanie technologii wytwarzania mikro i nanoproszków metodami mechanicznymi.

 

Laboratorium Inżynierii  Odnawialnych Źródeł Energii  -  www.LabIOZE.utp.edu.pl

 

Laboratorium IOZE prowadzi szeroko rozumianą ofertę badawczą, edukacyjną, szkoleniowa i promocyjna, skierowana do podmiotów gospodarczych mających wdrażać instalacje odnawialnych źródeł energii. Zagadnienia szczegółowe to:

-   badanie i rozwój innowacyjnych, modernizowanych i optymalizowanych instalacji z kolektorami solarnymi,

-   rozwój inteligentny, projektowanie układów hybrydowych: energia słoneczna, wiatrowa, pompy ciepła itp.,

-   projektowanie innowacyjnych systemów magazynowania energii ciepła i energii elektrycznej,

-   symulacja, badania i ocena cyklu życia instalacji OZE,

-   aglomeracja odpadów biomasy w celu ich wykorzystania na cele energetyczne. 

 

 

 

 

 

GRANTY ZREALIZOWANE i REALIZOWANE W ZAKŁADZIE:

Projekt badawczy PB-0287/S3/93/94 "Podwyższenie energetycznej efektywności wielotarczowego rozdrabniania nasion". Kierownik projektu: prof. Józef FLIZIKOWSKI 

Projekt badawczy PB 0234/S2/94 "Wytłaczanie tworzyw termoplastycznych z jednoczesnym spienianiem środkami endotermicznymi". Kierownik: prof. Józef FLIZIKOWSKI 

Projekt badawczy PB-462/T08/96/11 "Badania i rozwój wielotarczowych rozdrabniaczy recyrkulatów tworzyw termoplastycznych". Kierownik: prof. Józef FLIZIKOWSKI 

Grant promotorski nr PB-1059/T08/99 "Wpływ cech konstrukcyjnych zespołu wielotarczowego na charakterystyki użytkowe procesu rozdrabniania rurowych recyklatów tworzyw sztucznych”. Kierownik: prof. Józef FLIZIKOWSKI

Projekt badawczy PB 1333/T08/2001/21 „Rozwój i podstawy materiałooszczędnego przetwórstwa tworzyw termoplastycznych z jednoczesnym porowaniem". - czas trwania 30 miesięcy. Główny wykonawca: prof. Józef FLIZIKOWSKI - zakończono: luty 2005r.

Projekt badawczy PB 978/T08/2003/24 "Tworzywowo zintegrowane podstawy inteligentnego rozdrabniania i granulowania". Kierownik: prof. Józef FLIZIKOWSKI

Projekt badawczy PB-622/T08/2002/23 "Rozwój i badania procesów rozdrabniania w młynach specjalnych do materiałów kruchych oraz biologicznych" - czas trwania 30 miesięcy. Kierownik: prof. Józef FLIZIKOWSKI

Projekt badawczy 3 T08E 072 30 "Optymalizacja rozdrabniania w młynach specjalnych do materiałów ziarnistych, polimerowych i włóknistych”. Kierownik projektu: prof. Józef Flizikowski

Projekt badawczy nr: 7 T08E 041 13 „Badania nad doskonaleniem technologii wytwarzania masy papierniczo-makulaturowej z energooszczędną recyrkulacją i proekologicznym cyklem życia odnawialnej masy drzewnej”. Kierownik projektu: prof. Zbigniew Kikiewicz

Projekt badawczy nr: 7S101 004 05 „Proces rozdrabniania mas papierniczych w środowisku wodnym”. Kierownik: prof. Zbigniew Kikiewicz

Projekt badawczy dla młodych pracowników nauki 7 08E 041 20 „Analiza poboru mocy przez młyn tarczowy przy obróbce mas włóknistych”. Kierownik: Dr inż. Adam Mroziński

Projekt badawczy promotorski nr: 4 T08E 043 23 „Badanie poboru mocy przez zespół rozdrabniający makulaturową masę włóknistą w warunkach zmiany szczeliny roboczej młyna tarczowego”. Kierownik: Prof. Zbigniew Kikiewicz, doktorant: Dr inż. Adam Mroziński

Projekt badawczy nr: 4 T08E 060 23 „Badania nad energooszczędną obróbką mas włóknistych w młynach tarczowych przemysłu papierniczego”. Kierownik: Prof. Zbigniew Kikiewicz

Projekt badawczy nr: N N508 398437 „Badania procesu mielenia mas papierniczo-makulaturowych w młynach w kierunku zmniejszenia ich energochłonności”. Kierownik: Dr inż. Adam Mroziński