LABORATORIUM SPOŻYWCZE – bud. 2.3. sala 113

  

Urządzenia badawcze i maszyny opracowane i wykonane przez Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego sp. z o.o.
ul. Startowa 2, Bydgoszcz - tel. +48 52 3421998  kom. +48 605651911  

www.zbpp.com.pl

 

 

Młynek WŻ-1

schem4.jpg

 

Urządzenie badawcze opracowane i wykonane
przez Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego sp. z o.o.

www.zbpp.com.pl

W działalności każdego laboratorium, a szczególnie zbożowo-mącznego i piekarskiego rozdrabnianie próbek i odsiewanie stanowi bardzo ważny odcinek pracy rzutujący na powtarzalność i prawidłowość w uzyskiwaniu wyników analiz. Młynek WŻ-1 jest jednym z najpopularniejszych uniwersalnych młynków laboratoryjnych huraganowych. Służy głównie do rozdrabniania i wymieszania próbek analitycznych pieczywa piekarsko-cukierniczego. Może być stosowany również do rozdrabniania ziarna zbóż, pasz i innych produktów.

 Zalecany czas pracy młynka

-        pieczywo 1 s

-        ziarno oleiste 1 s

-        ziarno zbożowe 2 x 8 s

Parametry techniczne

-        pojemność zbiornika na próby 250 ml

-        wielkość próbki 10-50 g

-        napięcie zasilania 230 V AC, 50 Hz

-        moc silnika 1000 W

-        sterowanie elektroniczne

-        obroty 6000 obr/min

-        zakres programowania czasów 1-10 s

-        wymiary gabarytowe 320 x 175 x 240 mm

-        ciężar 8,5 kg

Młynek WŻ-2

schem5.jpg

Urządzenie badawcze opracowane i wykonane
przez Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego sp. z o.o.

www.zbpp.com.pl

 

Młynek służy do rozdrabniania ziarna zbóż w celu uzyskania mlewa odpowiadającego wymaganiom norm na oznaczenie m.in. glutenu, liczby opadania. Przygotowuje ziarno również do badania stopnia adhezji ciasta.

Zalety

-        nie nagrzewa próbki

-        łatwe i skuteczne czyszczenie komory roboczej

-        nie wymaga stosowania sit

-        spełnia wymagania norm: ISo-3093, PN-A-74073, PN-77/A-74041

Parametry techniczne

-        wymiary - 480 x 190 x 360 mm

-        zasilanie - 230 AC

-        moc napędu - 380 W

-        obroty młynka - 2810 obr./min

-        wydajność - 100 g/min. przy min. szczelinie

-        dopuszczalna max próbka - 100 g

-        masa młynka - 18 kg

 

Miernik Bieli typu MB

Urządzenie badawcze opracowane i wykonane
przez Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego sp. z o.o.

www.zbpp.com.pl

 

Przeznaczenie Miernika Bieli typ MB

Miernik bieli przeznaczony jest do pomiarów współczynnika odbicia światła próbek mąki oraz innych produktów spożywczych. Ustalona wartość współczynnika odbicia umożliwia zakwalifikowanie badanej próbki do wymogów stawianych w normach. Biel mąki określa jasność barwy, to jest stopień jej rozjaśnienia lub zaciemnienia. Zależy ona od 2-ch niezależnych czynników, jakimi są jasność oraz stopień żółtości. Stwierdzono, że sama jasność zależy m. in. od zawartości rozdrobnionej łuski w mące i stopnia granulacji. Natomiast stopień żółtości mąki wynika z zawartości karotenoidów i ksantofilu w pszenicy, jak też od intensywności ewentualnego bielenia mąki środkami tak naturalnymi jak i sztucznymi. Oznaczanie bieli na wniosek Zakładu Badawczego Przemysłu Piekarskiego w Bydgoszczy wprowadzone zostało do Polskich Norm Nr PN-A-74029 w kwietniu 1999 po uprzednim zbadaniu precyzji metody na urządzeniach – miernikach bieli typ MB-3M. Ocenę uzyskanych wyników opracowano na podstawie ISO 5725: Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results.

 Metoda działania

Metoda przy użyciu miernika MB-3M polega na pomiarze gęstości światła odbitego od powierzchni, na którą pada strumień świetny o długości fali 565 nm. Analiza gęstości światła odbitego względem gęstości światła padającego po przetworzeniu na sygnał elektryczny odbywa się w systemie mikroprocesorowym opartym na jednoukładowym procesorze SAB 80 C515A. Każdemu pomiarowi system przyporządkowuje kolejny numer (1-100), z którym wynik pomiaru jest wprowadzony do pamięci systemu wraz z informacjami dodatkowymi w postaci daty i godziny, w której był wykonywany. Obsługa tego typu miernika jest bardzo prosta. Polega na wciśnięciu przycisku ON/OFF i uzyskanie w ten sposób komunikacji z systemem mikroprocesorowym poprzez wyświetlacz alfanumeryczny oraz klawiaturę z czterema przyciskami. Wszystkie funkcje, tj.: pomiar, przegląd pomiarów, autokalibracja i zerowanie jak też wprowadzanie wartości wzorca odbywają się automatycznie przez naciśnięcie stosownego przycisku klawiszowego po uprzednim podłożeniu wzorca i wprowadzeniu go do pamięci bieli, a następnie dokonywaniu pomiarów bieli za pośrednictwem sondy umieszczonej bezpośrednio w analizowanej próbce mąki. Uzyskany odczyt jest wykazany bezpośrednio na czytniku lub drukarce przy czym dane są użyteczne i łatwe w przeliczeniu na typ mąki w oparciu o opracowaną tabelę dostosowaną do typów mąk handlowych w Polsce.

Budowa

Miernik składa się z 2-ch zasadniczych części, to jest głowicy pomiarowej, wyposażonej w źródło promieniowania oraz elektrycznej przystawki wyposażonej we wskaźnik cyfrowy umożliwiający bezpośredni odczyt bieli odbicia światła z dokładnością do dziesiątych części. Do miernika dołączony jest legalizowany wzorzec bieli ze spieku proszku PTFE wykonany przez Główny Urząd Miar w Warszawie. Do każdego wzorca dołączone jest świadectwo wzorcowania, zawierające dane o współczynniku odbicia, przy czym wartością uwzględniana przy zapisie do pamięci systemu jest wielkość podkreślona. Miernik bieli mąki standardowo wyposażony jest w jeden wzorze bieli, jednakże na życzenie klienta może być wyposażony we wzorzec rezerwowy, stanowiący zapas na wypadek uszkodzenia lub przekazania do legalizacji wzorca podstawowego.

Zastosowanie

-        w młynarstwie i piekarstwie do badania bieli mąki wg PN-A-74029 (zamiast oznaczania zawartości popiołu)

-        w fabrykach drożdży do badania bieli drożdży

-        w przetwórstwie ziemniaczanym do badania bieli skrobi

-        w przemyśle spożywczym do badania bieli artykułów cukierniczych

-        w piwowarstwie do badania barwy piwa

-        w przetwórstwie owocowo-warzywnym do badania barwy owoców

-        w przemyśle tłuszczowym do badania barwy olejów i tłuszczów roślinnych

-        w przemyśle mięsnym do określania barwy mięsa

Parametry techniczne

-         zakres pomiarów 30 - 100%

-         dokładność ± 0,5%

-         długość fali 565 ± 10 µm

-         wzorzec bieli spiek proszku PTFE wykonany prze GUM

-         zakres temperatur pracy 18-30ºC

-         zasilanie
-  wewnętrzne z akumulatora 6 V / 1,2 Ah

-   zewnętrzne z sieci 230V/50 Hz

-         zasilacz 13 V / 0,3 A

-         stopień ochronności B

 

Licznik ziaren

 

schem7.jpg

Urządzenie badawcze opracowane i wykonane
przez Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego sp. z o.o.

www.zbpp.com.pl

 

W szybkiej ocenie jakości zbóż, szczególnie w doborze materiału siewnego, określenie masy ziarna powinno zająć poważne miejsce. Im większa jest masa badanego ziarna tym cenniejszy jest surowiec z którego pobrano do badania próbkę. Duża masa ziarna świadczy o dorodności, dojrzałości oraz korzystnym składzie chemicznym badanego materiału.

W praktyce określa się masę 1000 ziaren po uprzednim odliczeniu z badanej próbki metodą wizualną – ręczną, a następnie odważeniu na wadze technicznej i podaniu wyniku w gramach /1000 całych ziaren. Ze względu na żmudność związaną z liczeniem różnej wielkości badanych ziaren zaleca się stosowanie zliczarki automatycznej z programatorem, co nie tylko ułatwia ale i przyspiesza uzyskiwanie tak przydatnych danych dla wyrobienia poglądu o badanym parametrze jakościowym.

Zliczarka automatyczna zwana licznikiem ziaren przeznaczona jest zarówno do liczenia ziarna (max 9999) jak i do odliczania (żądanej ilości) stąd znajduje szczególne zastosowanie w laboratoriach zbożowych, stacjach hodowli zbóż oraz placówkach naukowo-badawczych.

Parametry techniczne

-         zakres liczenia  do 9999

-         zakres odliczania  - 50; 100; 200; 500; 1000; 1500; 2000; 3000; 4000; 500 z możliwością ustawienia wielkości pośrednich

-         prędkość liczenia regulowana - max 600 szt./min.

-         możliwość zatrzymania liczenia i ponownego dalszego liczenia po użyciu przycisku start/stop

-         zasilanie - 230 V, 50 Hzwymiary gabarytowe - 230 x 240 x 200 mm

-         masa - ok. 10  kgdokładność - poniżej 1 %

Budowa

-         podstawa

-         talerz zasypowy

-         ścianka czołowa

-         ścianka tylna

-         rynienka regulator progu (objętości ziarna)

-         wyświetlacz

-         przycisk liczenia

-         przycisk odliczania

-         przycisk START

-         pokrętło (szybkości) programatora

-         szczelina zespołu optyki

 

schem8.jpg

Urządzenie badawcze opracowane i wykonane
przez Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego sp. z o.o.

www.zbpp.com.pl

 

Piec laboratoryjny z komorą fermentacyjną przeznaczony jest do przeprowadzania próbnych wypieków w laboratoriach zarówno młynarskich jak i piekarskich. Możliwość programowania temperatury oraz kontrolowania wilgotności pozwala na stworzenie idealnych warunków rozrostu i wypieku.
Wprowadzenie do praktyki młynarskiej coraz to nowych odmian zbóż w tym i pszenżyta, jak też dążność do wyrównania jakości mąki sprawia, że rozpoznanie cech fizycznych produktów zbożowo-mącznych przy użyciu uprzednio omawianych urządzeń pozwala jedynie na wyciągnięcie wniosków, a nie uzyskanie pełnego obrazu wartości wypiekowej mąki. Pełny zaś obraz tak ważnego parametru, jakim jest wartość wypiekowa mąki, uzyskuje się jedynie jedną z najbardziej obiektywnych metod, tj. za pomocą próbnych wypieków w skali laboratoryjnej. Metoda próbnego wypieku pozwala nie tylko na uzyskanie pełnego obrazu wartości wypiekowej maki, ale i na wyciągnięcie właściwych wniosków niezbędnych w nowoczesnym kierowaniu technologią w młynarstwie.

 Wypiek laboratoryjny to inaczej wypiek przeprowadzony z ciasta wytworzonego z niewielkiej ilości, ale ściśle określonej, badanej mąki. Do tego celu używa się mąki jednorodnej lub z domieszką innej wraz z dodatkami, jak sól, drożdże, woda. Stosując zaleconą metodę standardową przestrzegać należy ściśle określonych warunków prowadzenia ciasta i samego wypieku, które powinny być zawsze jednakowe (metoda zalecana dla młynarstwa). Można też stosować metody optymalne, uwzględniając indywidualne cechy mąki, w których w zależności od jakości cech fizykochemicznych mąki dodaje się różne ilości dodatków stosując też różne parametry tak prowadzenia ciasta, jak i samego wypieku (metoda zalecana dla piekarstwa).  

 Parametry techniczne

-         wymiary - 1500 x 1000 x 800 mm

-         masa całkowita urządzenia - 160 kg

-         wymiary wnętrza komory wypiekowej - 610 x 610 x 170 mm

-         napięcie zasilania pieca - 380V, 50 Hz

-         moc zasilania pieca - 4,8 kW

-         zakres temperatury pieca - 50 – 300 °C

-         zakres temperatury komory - do 200 °C

-         płyty w komorze wypiekowej - monierowe

-         własne zaparowanie

-         odprowadzenie pary - regulowane wg potrzeb

-         nastawienie temperatury - wg zaprogramowania

-         wymiary wnętrza komory fermentacyjnej – 560 x 500 x 355 mm

-         napięcie zasilania komory fermentacyjnej - 230 V, 50 Hz

-         moc zasilania komory fermentacyjnej - 1,2 kW

-         moc elektrycznej wytwornicy pary - 1,0 kW

-         możliwość zaparowania komory fermentacyjnej

-         możliwość określania wilgotności w komorze

-         nastawienie temperatury programowane

-         całość z blachy KO

Budowa

-         piec laboratoryjny

-         komora fermentacyjna

-         komora wytwarzania pary

-         przepustnica

-         wlew wody do zaparowania pieca

-         upust pary komory

-         półka

-         wlew wody do zaparowania komory

-         elektryczna wytwornica pary

-         przełącznik regulacji grzania

-         włącznik sterowania pieca

-         regulator temperatury pieca

-         miernik wilgotności

-         regulator temperatury pieca

-         miernik wilgotności

-         regulator temperatury komory

-         włącznik sterowania komory

-         przełącznik mocy 

Po wykonaniu próbnego wypieku należy przystąpić do obliczenia

-         wydajności ciasta

-         upieku ciasta

-         wydajności pieczywa

-         straty wypiekowej

-         objętości pieczywa

oraz ocenić organoleptycznie

-         kształt pieczywa, barwę skórki, wygląd powierzchni

-         elastyczność skórki, chrupkość

-         barwę, porowatość, elastyczność miękiszu

-         zapach, smak pieczywa (PN-A-74108) 

 

 

 

schem9.jpg

Urządzenie badawcze opracowane i wykonane
przez Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego sp. z o.o.

www.zbpp.com.pl

 

Urządzenie przeznaczone jest do wyznaczania gęstości ziarna w stanie zsypnym zbóż (pszenica, jęczmień, owies, żyto) przy użyciu 1 - litrowego pojemnika pomiarowego. Gęstość zboża w stanie zsypnym, nazywana również ciężarem gatunkowym lub objętościowym, jest to stosunek masy zboża wypełnionego pojemnika do jego objętości, w ściśle określonych warunkach i wyraża się w kilogramach na hektolitr (kg/hl).Oznaczenie zgodne z PN-ISO 7971-2.Gęstościomierze posiadają znak zatwierdzenia typu RP T 0177 nadany przez Główny Urząd Miar.

Uwaga: Do wyznaczania gęstości zboża, oprócz gęstościomierza zbożowego, potrzebana jest waga elektroniczna legalizowana, II klasy dokładności. Zalecamy wykorzystanie wagi posiadającej specjalne oprogramowanie i wskazującej gęstość zboża bez koniecznosci stosowania tabel redykcyjnych.

 Metoda działania

Metoda działania polega na napełnieniu ziarnem naczynia zasypowego do oznaczonej kreski 1350 ml, a następnie przesypaniu ziarna do napełniacza  z wysokości 3-4 cm w taki sposób, aby ziarna spadały na środek nie dotykając brzegów napełniacza, prędkość przesypywania była równomierna a czas przesypywania wynosił 11-13 sek. Następnie po napełnieniu, szybkim ruchem wyciągnąć nóż, unikając wstrząsania,  po czym ponownie umieścić go w szczelinie przesuwając nóż przez ziarno jednym ruchem. Zdjąć napełniacz, usuwając nadmiar ziarna pozostający na nożu, wyciągnąć nóż, a pojemnik zważyć. Wynik - gęstość ziarna odczytać z tablic redukcyjnych lub z wyświetlacza wagi do gęstościomierza. 

Budowa

-         podstawa wykonana z płyty drewnianej wyposażonej w nóżki regulowane (na płycie umieszczona jest poziomica do wypoziomowania urządzenia oraz podstawka z wkrętami do zaczepienia nóżek pojemnika pomiarowego)

-         pojemnik pomiarowy wykonany z mosiądzu o objętości 1 litra z pierścieniem pomiarowym

-         krążek wykonany z blachy mosiężnej w kształcie walca prostego z płaskimi końcami

-         nóż odcinający o sztywnym ostrzu w kształcie litery V ze stali hartowanej, wyposażony w uchwyt

-         napełniacz mosiężny przelotowy

-         mosiężny pojemnik cylindryczny do wstępnego nasypywania ziarna, o objętości 1350±10 ml

-         zasyp napełniacza z tworzywa sztucznego

-         waga elektroniczna do rozliczeń handlowych z wbudowanym odważnikiem kalibracji

Parametry techniczne

-         pojemność - 1 l

-         wymiary podstawy - 310 x 210 mm

-         wysokość po złożeniu do pracy -  650 mm

-         ciężar - 6 kg

-         urządzenie ważące - waga elektroniczna II klasy dokładności przeznaczona do rozliczeń handlowych wyposażona w tabele redukcyjne

 

Separator typ SZD

schem10.jpg

Urządzenie badawcze opracowane i wykonane
przez Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego sp. z o.o.

www.zbpp.com.pl

 

Zastosowanie

Ważnym kryterium oceny jakości ziarna zbóż oraz nasion strączkowych i oleistych jest określenie ilości i rodzaju zanieczyszczeń ogółem, w tym nieużytecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz sporyszu. Obecność zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia w zbożach konsumpcyjnych powoduje w przetworach pogorszenie cech organoleptycznych, natomiast ziarno z zanieczyszczeniami, jak również ze szkodnikami traci w procesie przechowywania na wartości technologicznej. Do mechanicznego, profesjonalnego i szybkiego oznaczania masy doczyszczonego ziarna zbóż, rzepaku i kukurydzy oraz zanieczyszczeń i szkodników służy separator typ SZD. Znalazł on szerokie zastosowanie w Polsce i krajach zachodnich. Stanowi wyposażenie punktów skupu jako podstawowe urządzenie do oznaczania

  • masy doczyszczonego ziarna zbóż
  • zanieczyszczeń w zbożu
  • szkodników

oraz  laboratoriów celem przygotowania i oczyszczenia próbek zbóż lub rzepakuprzeznaczonych do dalszych badań jakości ziarna w całości lub po rozdrobnieniu.

Zasada działania polega na wprowadzeniu próbki ziarna 1000 g do bukownika celem wymieszania i ewentualnego usunięcia ostki (w jęczmieniu przez włączenia mieszacza) i poddaniu rozdziału na frakcje w toku kontynuacji sitowego procesu separacji. Czas przebywania próbki w bukowniku zależy od rodzaju zboża lub nasion i powinien być ustalony przez technologa. Istnieje możliwość wyłączenia bukownika za pomocą dźwigni. Po zwolnieniu odpowiedniego przycisku próbka wysypuje się na sito górne szczeliną ustawioną za pomocą urządzenia regulującego. W trakcie przesypywania się na sito prąd powietrza wywołany przez wentylator unosi lekkie cząstki do cyklonu, a następnie osadza je w szklanym pojemniku. Zboże i nasiona opuszczające sito górne trafiają na sit dolne, gdzie kontynuowany jest proces separacji. Ziarno celne wpada do jednego pojemnika, pozostałe do drugiego pojemnika, natomiast słoma, kłosy i inne duże części roślinne, które nie zostały odseparowane pneumatycznie, pozostają na sicie umieszczonym na ostatnim zasypem sita. W ten sposób próbka zboża lub nasion zostaje rozdzielona na cztery frakcje z możliwością ustalenia % zawartości ziaren doczyszczonych stanowiących np. podstawę do zapłaty masy zboża:

-         ziarno doczyszczone

-         zanieczyszczenia lotne

-         zanieczyszczenia drobne

-         zanieczyszczenia grube

Określenia

„Masa doczyszczonego ziarna” – masa ziarna pozostająca po wydzieleniu w separatorze zanieczyszczeń lżejszych, większych i mniejszych od ziarna badanego,

„Zanieczyszczenia” – składniki masy ziarna lub nasion wydzielone w procesie ich doczyszczania oraz wydzielone z doczyszczonego ziarna, nie będące dojrzałym, zdrowym, czystym i należycie wypełnionym ziarnem badanego rodzaju i gatunku.

„Zanieczyszczenia łatwe do wydzielenia” – składniki masy ziarna lub nasion wydzielone w procesie ich oczyszczania.

„Zanieczyszczenia trudne do wydzielenia” – składniki masy ziarna lub nasion określone w normie przedmiotowej dla danego badanego gatunku pozostające w doczyszczonym ziarnie lub nasionach.

„Szkodniki” – żywe szkodniki żerujące w ziarnie lub nasionach oraz ich stadia rozwojowe.

„Zaśniecenia” - porażenie ziarna pszenicy przez zarodniki śnieci cuchnącej lub zarodniki śnieci karłowej  wg PN-69/R-74016.

Parametry techniczne

-         wymiary gabarytowe - 440 x 970 x 920 mm

-         ciężar - 50 kg

-         zasilanie - 230 V, 50 Hz, gniazdo 10A z kołkiem uziemiającym

-         moc - 380 W

-         ilość sit do jednej analizy - 3 szt

-         masa badanej próbki 1000 g

-         czas trwania próby - 60 s

-         sposób oddzielania zanieczyszczeń – pneumatyczno – sitowy

-         sposób rozdziału ziarna – sitowy dostosowany do wielu typów ziarna

-         wyposażenie dodatkowe – komplet sit do pszenicy, żyta, rzepaku, kukurydzy

-         ilość uzyskanych frakcji – 4

-         możliwość rozdrobnienia ostki

-         możliwość automatycznego czyszczenia sit

-         regulacja podawania próbki i wentylacji

-         urządzenie przeznaczone jest do pracy cyklicznej


Budowa separatora

Separator składa się z kosza zasilającego z wbudowanym bukownikiem, kanału aspiracyjnego dla wydzielania lekkich zanieczyszczeń i trzech sit wymiennych do wydzielania zanieczyszczeń większych i mniejszych od badanego ziarna lub nasion. Bukownik posiada sprzęgło, po załączeniu którego uruchamiany jest wał czyszczący. Jeśli zachodzi konieczność uruchomienia bukownika – ustawiamy rękojeść załączania bukownika w odpowiedniej pozycji. W miarę zużywania się sprzęgła korzystamy z dalszych nr ustawienia sprzęgła. Wyłączony wałek bukownika jest wówczas, gdy rękojeść znajduje się w położeniu „0”.

 Podzespoły robocze separatora:

1.       kosz zasypowy z wbudowanym bukownikiem

- czas pracy bukownika sterowany ręcznie w sekundach - do 60 „± 5”

- szczelina zasilająca regulowana, skala w jednostkach umownych - od 1 do 15

2.       aspiracja (wentylator, kanał aspiracyjny, cyklon)

-  prędkość powietrza regulowana, skala w jednostkach umownych - od 1 do 15

3.       zespół sitowy (sita wymienne, oznakowane)

- sito piaskowe i ziarnowe (oznakowane cyframi arabskimi) o wym., mm - 300 x 350
- sito wstępne (wkładane do leja zsypowego dla ziarna oczyszczonego z drobnych zanieczyszczeń), mm - 200 x 277

Czas pracy bukownika przy badaniu próbek ziarna zbóż:

-         z ościami i ze znaczną ilością niedołuszczonych kłosów - 60 s

-         z nielicznymi niedomłóconymi kłosami- 20 – 30 s

-         pozostałych - 0

Budowa

-         obudowa urządzenia

-         pojemnik bukownik na próbki

-         blokada wylotu

-         regulacja szczeliny wylotu ziarna

-         sita perforowane

-         wentylator ssący

-         włącznik bukownika

-         cyklon

-         regulator przepływu powietrza

-         zespół napędowy

-         zbiornik zanieczyszczeń lotnych

-         pojemnik na frakcje po czyszczeniu,

-         wyłącznik blokady

-         sito na zanieczyszczenia grube

-         układ czyszczący sita

-         wyłącznik bukownika

-         rama dla sit zapasowych 

 

Objętościomierz laboratoryjny

 

 schem11.jpg

Urządzenie badawcze opracowane i wykonane
przez Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego sp. z o.o.

www.zbpp.com.pl

 

Objętość pieczywa jest bardzo istotną cechą jakościową świadczącą nie tylko o jakości podstawowego surowca jakim jest mąka, ale i o procesie technologicznym produkcji pieczywa zależnym również od obsługi (ludzi) i stanu parku maszynowego.

Objętościomierz laboratoryjny służy do badania objętości pieczywa podłużnego i okrągłego. Działanie aparatu oparte jest na pomiarze objętości ziarna prosa równej objętości badanego pieczywa. Aparat posiada zastosowanie w laboratoriach przemysłu piekarskiego do kontroli jakości pieczywa oraz procesów technologicznych. Jakość użytej mąki rzutuje na objętość pieczywa. Im większa objętość pieczywa, tym lepsza jest jego jakość.

Objętościomierz uniwersalny zbudowany jest z dwóch pojemników (podłużnego i okrągłego) połączonych ze sobą rurą szklaną zaopatrzoną w dwie osobne skale dla objętościomierza laboratoryjnego od 0 do 3200 ml). Urządzenie wypełnione jest ziarnem prosa w ilości dostosowanej do poziomu „0”. Sam pomiar polega na włożeniu próbki (pieczywa) do pojemnika górnego i dokonaniu obrotu urządzeniem o 180 °, a następnie odczytaniu na skali poziomu nasion odpowiadającemu objętości danej próbki (chleba). Ilość wypartego ziarna przez próbkę równa się objętości badanego pieczywa wyrażonej w mililitrach.

Parametry techniczne

-         wymiary - 1600 x 700 x 700 mm

-         ciężar - 21 lub 24 kg

-         wypełnienie   - nasiona prosa

-         skala - 0 – 1200  (próbne wypieki) ml lub 0 -3200 ml (przemysłowy)

Budowa

-         pojemnik na pieczywo podłużne i okrągłe (objętościomierz 0-3200 ml)

-         rura przesypowa zasuwy do regulacji poziomu prosa

-         łącznik pojemników

-         podstawa urządzenia

-         oś obrotu

-         kółka jezdne z hamulcem

-         skala odczytu

Objętość pieczywa przeliczona na 100 g pieczywa:
                                               Vśr 
                           V100    =    -------   ×     100 ml
                                                g
gdzie:
            Vśr - objętość średnia w ml
            g     - masa w gramach 1 sztuki
 
 
            Obok w/w oblicza się też wydajność objętościową ze wzoru:
                        
                                                       a   ×   b
                                             x    =   -------
                                                           c
gdzie:
            x - objętość przypadająca na 100 g mąki (wydajność objętościowa)
            a - objętość pieczywa w ml
            b - wydajność ciasta (ciężar ciasta otrzymanego ze 100 g mąki)
            c - ciężar ciasta uformowanego do wypieku w gramach.